Vandreferie

I Vesthimmerland findes et hav af spændende vandrestier/områder. Lige fra den sydlige Lovnshalvø til det nordlige "De Himmerlandske Heder".

Livø

Limfjordsperlen Livø er skubbet op fra Løgstør Bredning under sidste istid. Livø er berømt for sin varierede natur. En tur rundt om øen er på ca 10 km. Der er mange søpindsvin på Livø. Af og til kan man blive fulgt af et par nysgerrige øjne fra havet. Det er sælerne, som yngler på Livø Tap. Øen er opdelt i tre dele. Skov, økologisk landbrug og en trediedel med hede. Skoven er domineret af eg og hassel. Træerne er så gamle og krogede at de i nattelyset kan minde om "trolde".

Dog sejler færgen Miniline kun til Livø fra april til oktober.

Frederik den VII's Kanal

Frederik den VII's Kanal er 4,4 km lang. Kanalen er 22 og 28 m bred og 3 m dyb. Det tog ca 400 arbejdere 5 år at grave kanalen med skovl, hakke og spade. Fra 1861 til 1913 har Frederik den VII's Kanal ført skibsfarten forbi de lumske grunde ved Løgstør. Kanalen har ikke været i brug i ca. 90 år, men den står stadig autentisk med kanalfogedbolig, kanalbetjenthusene og drejebroen.

Vilsted Sø

Vilsted Sø har sin oprindelse helt tilbage fra stenalderen. Vilsted Sø forsvandt etapevis ved afvanding af området gennem knap 100 år, startende i 1869. Det sidste af søen forsvandt mellem 1952-56. Bare 30 år efter begyndte drømmene om at få søen tilbage. Denne drøm er nu virkelighed, og Vilsted Sø er med sine 45 ha Nordjyllands største sø.

Jenle Plantage

Jenle Plantage ligger i et tidligere hede- og sandflugtsområde. De levende hegn er et karakteristisk træk for egnen og nødvendige for landbrugsdriften. Jenle Plantage er en typisk hedeplantage med mange arter af nåletræer og veje, der i lige linier gennemskærer skoven. Følges den afmærkede sti, vil man passere de fleste af de træarter, der er plantet i skoven. Grantræer er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark, men er indført hertil. Der findes 3 gravhøje i Jenle Plantage.

Plovmandshøj Plantage

Plantagen er meget sent anlagt. Først efter 2. Verdenskrig blev tilplantningen startet som et beskæftigelsesarbejde i lokalområdet. Plantagen dækker ca. 90 ha. Der findes såvel rød- som ædelgran og skovfyr i plantagen. Skoven er dækket af mos mange steder. Langs plantagen er plantet eg, el og birk som skaber læ for de bagvedstående nåletræer. Råvildtet tilbringer dagen i skovens tætteste dele. De fleste dyr bevæger sig rundt langs dyrestier.

De Himmerlandske Heder

De Himmerlandske Heder dækker i dag en lille del af hvad det gjorde i 1800-tallet. De kuperede heder i Himmerland er dannet af morænebakker og dækket af flyvesand, hvilket gør dem markant forskellige fra hederne i Vestjylland. De Himmerlandske Heder er præget af store bakkedrag. Der findes talrige vejspor og hulveje gennem området. På Lundby Hede dækker lyngen ca. 100 vejspor i et kilometerbredt bælte på hver side af den nuværende asfaltvej mellem Lundby og Borup. Hedens planter består af dværgbuske så som hedelyng og revling. Revling er den dominerende dværgbusk på store dele af De Himmerlandske Heder. Overalt findes tyttebær og blåbær. Der er et rigt dyreliv, blandt andet hugorme, stålorme og markfirben. Af større dyr kan nævnes ræve og grævlinger.

Illeris, Lodhøj og Rotholm Plantager

Et besøg i plantagen kan give et indblik i hedeplantagens historie. Man plantede nåletræer ved tilplantningen. I dag findes flere løvtræarter i plantagen. Plantagerne blev skabt, fordi jorden var for dårlig til alm. landbrug og for at skabe en værdi i træ. I plantagerne lever hare, rådyr, grævlinge, ræve og flere mindre dyr. Flere steder langs ruten findes meter høje myretuer. Der findes mejse og europas mindste fugl, fuglekongen, der kun vejer 5-6 gram. Plantagerne er et godt sted for svampesamlere. 

Myrhøj Plantage

Plantagen er på 108 ha og ejes af Himmerland Forsikring. Shelterpladsen i plantagen ejes og drives af Vesthimmerlands Kommune. Myrhøj Plantage er tilplantet lige efter 2. verdenskrig som beskæftigelsesarbejde. Man plantede udelukkende bjergfyr, som klarer sig godt på magert jord. Du kan se de åbne hedeflader, den første krogede trægeneration, og 2. generation, der er vokset op med læ og skygge. Du finder et rigt fugleliv med specielt natravnen. Myrhøj er et eldorado for svampesamlere.

Uhrehøje Plantage

Uhrehøje Plantage blev til på baggrund af ønsket om at standse den sandflugt, der hærgede de åbne og træløse landskaber i årene op til 1900-tallet. Uhrehøje Plantage dækker i dag 200 ha. Man brugte ved tilplantningen nåletræer mens bjergfyr var hovedtræarten. På trods af træerne kan du tydeligt opleve randmorænestrøget i plantagerne. Kontrasten mellem det flade landskab i Myrhøj Plantage og bakkerne i Uhrehøje Plantage er slående. Bakkerne i Uhrehøje består af vekslende lag af moræneler og sand. Der findes en samling af gravhøje i den sydlige del af plantagen. Uhrehøje Plantage rummer i alt 20 fredede gravhøje.

Lovns Halvøen

Landskabet på Lovns Halvøen er formet under sidste istid, hvor isen aflejrede store, bløde bakker. Lovns var i Stenalderen tæt på at være en ø. Da var vandstanden nemlig så høj, at Lovens Sø og engene var havbund. Efter istiden var der ikke planter til at holde på jorden. Derfor blev der dannet dybe kløfter i landskabet. I dag er der frodig plantevækst i dalene. På Melbjerg Hoved kan du stadig se lag fra tre istider. Der findes et rigt dyreliv bl.a. blåmuslingen, som udgør grundlaget for et storstilet muslingefiskeri. På Lovns ses flere tegn på menneskers aktivitet. På den gule rute kan du bl.a. se en ringvold, som nok har været et forsvarsanlæg, og der findes adskillige gravhøje i området.

Del denne side

Cykel- og vandreruter:

Himmerlandsstien cykel & vandrerute nr. 35

De Himmerlandske Heder
Resterne af et kæmpe stort hedeområde, der indtil 1800-tallet dækkede store dele af Vesthimmerland fra Limfjorden til Rold Skov.

Ertebølleruten cykelrute nr. 36
Regional cykelrute fra Hvalpsund til Aggersund. 45 km lang.

Halkærruten cykelrute nr. 30
Regional cykelrute fra Halkær til Valsted. 10 km lang.

Hvalpsundruten cykelrute nr. 29
Regional cykelrute fra Hvalpsund til Nibe.

Illeris-Lodhøj og Rotholmen Plantage på Lovnshalvøen
Flere vandreruter i plantagerne

Jenle Plantage midt i Vesthimmerland
Flere afmærkede stier

Limfjordsruten cykelrute nr. 12/23
National/Regional cykelrute langs Limfjorden

Livø, Limfjordens Perle
Afmærkede vandreture på øen. Hunde og bilfrit område.

Lovns Halvøen
Ture i fredet område på afmærkede stier

Myrhøj Plantage og Uhrehøje plantage
Afmærkede ruter i fredet område med mange gravhøje

Plantagestien cykelrute nr. 118
Lokal cykelrute fra Farsø til Strandby. 13 km.

Plovmandshøj Plantage
Plantagen dækker 90 ha og ligger tæt ved Gundersted

Vilstedruten cykelrute nr. 38
Regional cykelrute fra Store Ajstrup via Vilsted Sø til Rønbjerg. 35 km.
20 km vandresti rundt om Vilsted Sø.